ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 62 «КАЗКА» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗГІДНО СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 2021- 2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ, БАТЬКАМИ, ОСОБАМИ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

ПЛАН ЗВІТУ

1.Персональний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу, варіативність навчання,  інноваційні технології.

   2.Заходи щодо охоплення навчанням дітей 5- річного віку.

   3.Моніторинг та прогнозування потреб в кадрах, кваліфікація педагогів.

   4.Зміцнення та модернізація матеріально технічної бази закладу.

5.Залучення додаткових джерел фінансування.

6.Соціальний захист вихованців, працівників:

–  харчування, медичне обслуговування;

 • техніка безпеки;
 • стан травматизму ;
 • моральне та матеріальне заохочення, організація відпочинку

7. Звернення громадян.

8. Залучення батьків до управління закладом

ЗВІТ  ЗАВІДУВАЧА  ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ № 62 «КАЗКА»  Бельдій Л.Г.ЗГІДНО СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 2021- 2022  НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ, БАТЬКАМИ, ОСОБАМИ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

 Шановні колеги, батьки , гості!

        Впродовж 2021- 2022 н. р. робота дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 62 «КАЗКА»  проводилась згідно законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад , Статуту, Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років « Дитина» .

         Стратегія розвитку дошкільного навчального закладу(ясла-садок) комбінованого типу № 62 « Казка» Черкаської міської ради  визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку навчальної системи ЗДО.

          Планування розвитку дошкільного закладу   зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах.

          Педагогічний колектив нашого дошкільного закладу розглядає дошкільну освіту як  стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу закладу, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів закладу  фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

         Питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності закладу освіти потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

         Реалізуючи державну політику в галузі дошкільної освіти  мною, як керівником закладу був виданий наказ від 03.09.2021р. № 84 «Про  організацію освітньої роботи

в дошкільному навчальному закладі у 2021-2022  навчальному році», яким було визначено пріоритетні напрямки в діяльності дошкільного навчального закладу у 2021-2022 навчальному році:

 • Ввести в роботу дошкільного навчального закладу внутрішню систему забезпечення якості освіти.
 • Забезпечити системність в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу; взаємопов’язаність процесів діяльності ЗДО, які функціонують як цілісна система.
 • Зорієнтувати діяльність ЗДО на замовника ( батьків або законних представників дітей).
 • Здійснювати обґрунтований моніторинг   внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 • Забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, соціальної адаптації здобувачів освіти та готовності продовжувати освіту.
 • створити максимально безпечні умови для  здобувачів освіти та учасників освітнього процесу  в умовах роботи під час карантину.

           Одним з головних завдань навчального року, що минув було введення в роботу закладу внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Наказом  від 14.09.2021 № 99

 « Про вивчення якості освітніх процесів за напрямком « Здобувачі освіти.

Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого

соціального досвіду » та напрацювання рекомендацій щодо вдосконалення діяльності

закладу» було створено робочу групу по забезпеченню збору, вивченню та аналізу інформації щодо освітніх процесів у закладі. Працюючи з даного питання  було проведено  діагностування старших дошкільників з метою створення індивідуального шляху розвитку кожної  дитини згідно з програмою « Дитина» ;  тематичне вивчення  на тему « Розвивальне середовище як інструмент створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей»; здійснено  моніторинг за І квартал « Досягнення та рівень сформованості життєвої компетенції дошкільника». Здійснено  вивчення  документації вихователів та спеціалістів ( музичні керівники, інструктор з фізкультури) закладу дошкільної освіти. Проаналізовано дотримання педагогами закладу вимог освітньої програми для дітей від 2-х до 7 років « Дитина» щодо організації життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти.

Наказом керівника закладу від 22.11.2021  № 119 « Про результати вивчення якості

освітніх процесів за напрямком « Забезпечення всебічного розвитку

дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду» були проаналізовані отримані результати та зроблені наступні висновки:

 • У закладі  створені  умови для забезпечення комфортних і безпечних умов перебування та розвитку дітей;
 • Психоемоційний стан учасників педагогічного процесу є задовільним, тобто таким, що сприяє повноцінному розвитку особистості вихованців та забезпечує індивідуальний підхід до кожного.
 • Організація роботи колективу здійснюється на досить високому рівні.

Вагоме значення для колективу закладу має думка батьків. Анкетування батьків дало наступні результати: більшість батьків зазначили, що критерієм вибору був наявність творчого, професійного педагогічного колективу – 85% та високий рівень підготовки до школи 48%.

Відбулося анкетування і серед педагогічних працівників.  Метою проведення даної роботи було вивчення якості освітніх і управлінських процесів та напрацювання рекомендацій щодо вдосконалення діяльності педагогів. Всього взяло участь 16 осіб з 21 спискового складу, тобто кількість респондентів перевищує 50%.

Отже, показники анкетування наступні:

 • Керівництво  закладу освіти створює  всі умови для постійного підвищення кваліфікації, чергової та позачергової атестації педагогічних працівників – 15 з 16 відповіли «так», 1- « переважно так».
 • Найпопулярнішими формами підвищення професійної кваліфікації виявилися вебінари – 11 респондентів, методичні семінари та самоосвіта -10 осіб, курси підвищення кваліфікації – 9.
 • На питання « Що перешкоджає вашому професійному розвитку?» – 12 осіб зазначили, що немає жодних перешкод, 4 – недостатня матеріально-технічна база та 1- відсутність матеріального заохочення з боку керівництва.

Ключовим правом,  на реалізацію якого спрямована діяльність колективу закладу, є право на освіту у безпечному та комфортному освітньому середовищі. Так на питання чи сприяє психологічний клімат в колективі співпраці педагогів 13 осіб зазначили «так»,  3 особи « в цілому так».

14 респондентів зазначило, що керівництво закладом сприяє створенню психологічного комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти й батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти.

На питання. Чи дотримано у закладі права педагогічних працівників 16 осіб відповіло «так».

Було проведено діагностування  рівня розвитку психічних процесів   дітей 6-го року життя.

Кількість дітей, які пройшли діагностування: 66

Високий рівень – 6 дітей

Вище середнього – 6 дітей

Середній рівень – 40 дітей

Нижче середнього – 8 дітей

Низький рівень – 6 дітей.

Результат моніторингу за І квартал « Досягнення та рівень сформованості життєвої компетенції дошкільника» наступний:

Всього обстежено: 32  дитини   ясельного віку (3-го р.ж.),

187  дітей  садового віку (4-го, 5-го, 6-го р.ж.)

  Ясла № 1, 2 Мол. групи № 3, 9, 12 Сер. групи №  6, 10, 11 Ст. групи № 4, 5, 7, 8 По закладу  
Засвоїв 18 27 33 58   136
Ч\засвоїв   11 24 19 22 76
Не засвоїв   3 1 1 2 7
Обстежено дітей 32 52 53 82 219

З таблиці видно, що з 219 обстежених дітей програмовий зміст засвоїли 136 дітей, що складає 63% від загальної кількості.

Отже, аналіз виконання вимог програми, проведений за результатами педагогічного діагностування дошкільників у листопаді  2021 року з метою оцінювання їхніх досягнень свідчить про те, що більшість дошкільників належним чином засвоїли відповідні знання, вміння та навички. У їхньому житті практично рівномірно збалансовані різні форми активності: фізична, соціально-моральна, емоційно-ціннісна, пізнавальна, мовленнєва, художня, креативна. Проте вихователям рекомендовано приділяти більше уваги формуванню комунікативної культури дошкільників, засвоєнню ними елементарних правил користування мовою в різних життєвих ситуаціях, що у свою чергу надасть дітям можливість для духовно-емоційного та пізнавального розвитку.                                 

         Реалізація змісту освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти, завдань Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років « Дитина» передбачають забезпечення цілісного підходу до формування основних компетенцій дошкільника. Оптимізувати процес набуття дітьми базових компетенцій можна лише за умови створення розвивального середовища, яке сприяє комфортному перебуванню дитини у закладі та розвитку природних здібностей. Творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими і світом.

       Перевіркою встановлено, що розвивальне середовище груп спроектоване відповідно до вимог програми і відповідає віковим особливостям вихованців, задовольняючи їх потреби та інтереси. Створені осередки розвивального середовища відповідають сучасним вимогам суспільства, спонукають дітей до розгортання самостійних видів діяльності, а також об’єднані за функціональними ознаками.  

     Колектив педагогів намагався працювати над облаштуванням  освітнього середовища, орієнтуючись на освітню багатовекторність. В групах створено розвивальний простір відповідно до віку дітей, який гармонізує та інтимізує життя дитини та забезпечує розвиток, виховання і навчання, атмосферу, якнайсприятливішу для прогресивного розвитку свідомості та поведінки дошкільника, сприяє реалізації ним своїх потенційних можливостей, підживлює природні сили дитини, але не повністю забезпечує реалізацію завдань програми та не завжди мотивує здобувачів дошкільної освіти до оволодіння різними видами компетенцій.      Необхідно збагатити,  оновити, доповнити  предметно –  розвивальне середовище в усіх групах відповідно до віку дітей та Примірного переліку ігрового та навчального-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти( спільно з батьками).                                                                                       

Спостерігалось невміння  дитини використовувати власні здібності; недостатньо приділялось уваги формуванню в дошкільників практичного досвіду дій спілкування, самоконтролю в різних видах дитячої діяльності,  раціональному  поєднанню  організованої та самостійної діяльності; в наявності  недостатня сформованість соціальної компетентності дошкільників,   недостатній рівень самоорганізації старших дошкільників – більшість з них потребували допомоги-контролю з боку  дорослих.  Підбиваючи підсумок, можна сказати :                                                                             

1. Відсоток здобувачів освіти, які мають достатній рівень компетентності складає 63%, що свідчить про позитивну динаміку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми.

2.Педагоги закладу забезпечують всебічний розвиток дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду.

3.Організація освітнього процесу у ДНЗ сприяє набуттю дитиною різних компетентностей та наскрізних умінь відповідно до освітні х ліній, визначених інваріантною складовою БКДО.

4.Гранично допустимі навчальні навантаження на здобувачів дошкільної освіти відповідають віковим групам.

5. Психоемоційний стан учасників освітнього процесу є задовільним, тобто таким, що сприяє повноцінному розвитку особистості вихованців та забезпечує індивідуальний підхід до кожного.

        На виконання завдань Річного плану закладу освіти було проведено семінар-практикум « Компетентність педагогів 21 сторіччя для забезпечення якості дошкільної освіти», педагогічні  ради: « Актуальні аспекти якості дошкільної освіти», « Принципи і стратегія взаємодії педагогів та батьків в єдиному освітньому просторі»,

« Піклуємося про дитину разом з родиною».

Вихователі підготували і провели ряд майстер –класів « Зустрічі в родинному колі» – Вірьовкіна О.В., Курінна Т.О. ; «  Розвиток критичного мислення у дітей дошкільного віку» –  Лазаревич В.О., Гриб Л.О., « Емоційний інтелект» – вихователь Мартинюк Н.І.

Організовано та проведено семінар для вихователів-методистів міста «Компетентність педагога у вимірі запитів 21 сторіччя» – вихователь-методист Пестрякова Л.Л.

Відкритий перегляд заняття « Піраміда емоцій» – вихователь  Мартинюк Н.І.

     На належному рівні ведеться інноваційна робота.   На початку навчального року було видано наказ по дошкільному закладу « Про впровадження інноваційної діяльності у 2021-2022 навчальному році» від 06.09.2021р. № 86, яким були визначені напрямки інноваційної роботи колективу у 2021-2022 н.р., а саме:

розпочати працювати над питанням « Формування безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору для забезпечення « зони розвитку» кожної дитини.

Метою даної роботи визначити « Використання інноваційних технологій щодо облаштування освітнього середовища».

Для вивчення та впровадження в роботу визначались  наступні інновації:

К. Крутій « Стіни, стеля, підлога, які говорять» – вихователі Погоріла Г.Ю., Чеверноженко К.І., Білоус Н.С.

К. Крутій « Халабудна педагогіка» – вихователі Курінна Т.О., Вірьовкіна О.В.

Результатом роботи стане посібник для допомоги в роботі вихователю, який планується видати у наступному навчальному році.

     Велика увага приділена самоосвіті педагогів. Методичною службою закладу проведено консультаційну роботу: « Самоосвіта, як умова професійного розвитку педагогів»; день професійної майстерності, під час якого було надано звіти про результати відвідування методичних об’єднань, курсової перепідготовки, майстер-класів; « Я і моя самоосвіта: осмислення своєї діяльності як педагога» -міні-брифінг.

Вихователі та спеціалісти приймали активну участь у методичних заходах міста: семінарах, вебінарах, онлайн конференціях, онлайн заняттях.

      З  метою забезпечення наступності в роботі закладів дошкільної освіти з закладами середньої освіти та іншими установами та організаціями відбулися зустрічі з учителями початкової школи № 25 та вихователями старших груп закладу; круглий стіл за участі вихователів та вчителів: «Базовий компонент дошкільної освіти»,

« Державний стандарт початкової школи» – орієнтири у формуванні готовності дошкільника до навчання в школі». Зустріч з працівниками дитячої бібліотеки « Книга вчить, як на світі жити».

      Протягом року значна увага приділена забезпеченню соціального захисту дітей та протидії булінгу . Був виданий наказ від 07.09.2021 № 92  « Щодо забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах,

у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження », яким було визначено завдання колективу щодо вирішення даного питання протягом 2021-2022 н.р. На виконання наказу були проведені заняття, інструктажі з працівниками закладу. Обов’язковими є вступний інструктаж при прийомі на роботу нового працівника щодо  захисту  дітей від усіх форм насилля , експлуатації та жорстокого поводження. Інформація  про  проведення даного інструктажа фіксується  в особовій справі працівника.  Також проведено конференцію « Я-дитина. Навчіться розуміти мене» -вихователь-методист Пестрякова Л.Л.,  « Стоп! Булінг!» – семінар-практикум –практичний психолог Шевченко А.Н.   

У журналі « Дошкільне виховання» було опубліковане заняття за положеннями STREAM освіти « Відкриваємо таємниці горіхів» –  автори вихователь –методист Пестрякова Л.Л., вихователь Чеверноженко КІ.

Нажаль освітній процес  був припинений  наказом керівника від 28.02.2022  №3 -Г

« Про припинення освітнього процесу у зв’язку із введенням воєнного часу»

В той же час вихователі закладу Чабак Л.І., Михайленко О.В., Капля Л.С., Погоріла Г.Ю., Мошой В.М. проводили онлайн заняття для дітей, які розміщувались на сайті закладу та в соціальних групах батьків закладу.

ІІ. Виконуючи функціональні обов’язки щодо  забезпечення обов’язковості дошкільної освіти та визначення контингенту дітей , планування кількості груп у закладі, а також перспективи роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади з тих чи інших причин  створено єдиний інформаційний простір, а саме, формується інформаційна база даних програми «КУРС Дошкілля».

 ІІІ. Педагогічними кадрами наш дошкільний заклад забезпечений на 100%. Всього у нас 25 педагогічних працівників.  Пенсійного віку – 2 особи.  В декретній відпустці – 3 особи.  Вищу  дошкільну освіту мають – 7 осіб, вищу педагогічну –  12 осіб,  6 осіб мають середню-спеціальну освіту. 

Я як керівник, постійно підтримую педагогів, які здобувають вищу фахову освіту, ініціюю їх вступ до вищих навчальних закладів. І в цьому році ми вже маємо 3 студенти.

Постійно вивчається  робота педагогів, проводиться   анкетування з різних розділів програми, заліки на знання програми, психології дошкільника. Результати заліків та  аналіз анкет дає змогу надавати реальну допомогу педагогам, саме ту, яка їм потрібна. Виходячи з цих даних я та вихователь методист плануємо тематику семінарських занять, колективних переглядів, педагогічних рад. Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого МОН України від 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550 ,із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 20.12.2011 р. за № 1473,  Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 № 800 мною та вихователем методистом складено перспективний графік проходження атестації та визначено процедуру підвищення кваліфікації педагогічних працівників. В 2022 році пройшло атестацію  3 педагоги: з них на відповідність займаній посаді 1 особа ( завідувач Бельдій Л.Г.), на підтвердження вищої категорії – 1 особа (вихователь-методист Пестрякова Л.Л.) , на підтвердження педагогічного звання « вихователь-методист» - 1 особа ( вихователь Мартинюк Н.І.)         

Кожні 5 років педагоги підвищують свій кваліфікаційний рівень на курсах при

ЧОІПОПП. Також педагогічний персонал закладу постійно підвищує свою майстерність шляхом перегляду  вебінарів, відеоконференцій, дистанційних методичних об’єднань міста та області.

Кваліфікаційний рівень педагогічного колективу:

Вища категорія – 5 осіб

І категорія – 3 особи

ІІ категорія – 3 особи

Звання «вихователь-методист» – 2

Категорію спеціаліст  мають 12 педагогів.

При  комплектації груп педагогічними  кадрами  я намагаюсь  поставити молодих спеціалістів до більш досвідчених педагогів.

IV. Стан матеріально-технічної бази дошкільного закладу відповідає вимогам сучасності.

  Всі базисні компоненти розвиваючого предметного середовища дитинства включають   

  оптимальні умови для повноцінного фізичного, естетичного, пізнавального й   

  соціального розвитку дітей. До них відносяться:

 • групові осередки, де раціонально розміщені сенсорні куточки, центри «Пісок-вода», зони рухової активності, ігрові рухові модулі (ясельні групи), літературні осередки, центри театралізованої діяльності, центри розвиваючих ігор, куточки СХД, STRIM лабараторії.
 • фізкультурний зал, спортивний майданчик;
 • музичний зал;
 • кабінет практичного психолога,.
 • на території дошкільного закладу  створено клумби, , городи

       Дані компоненти забезпечують можливість організації різноманітних видів дитячої діяльності по інтересах у сполученні з можливістю усамітнення.

НА ДІЛЯНЦІ:

 • все ігрове обладнання на майданчиках відремонтоване, замінено пісочники ;
 • Проведено озеленення території;

       Адміністрація дошкільного закладу дбає про систематичне поповнення бібліотеки новими надходженнями методичної, психолого-педагогічної, довідкової літератури. У 2021-2022 н. р. бібліотека методичного кабінету поповнилась фаховими журналами «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Бібліотека вихователя дитячого садка», дисками документів дошкільного закладу від журналів «Практика управління дошкільним навчальним закладом», «Вихователь-методист дошкільного навчального закладу». Також значно поповнилась навчальна база новими дидактичними посібниками, що дає змогу забезпечувати реалізацію програмових вимог в обсязі державних стандартів дошкільної освіти.

V. З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей,  під постійним контролем адміністрації знаходиться стан харчування, медичного обслуговування, фізкультурно-оздоровчої роботи, забезпечення рухового режиму.

     При вирішенні завдань річного плану пріоритетними у 2021—2022 н.р. були і залишаються здоров’язберігаючі аспекти. У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико-педагогічного супроводу дитини.

      Створені умови для проведення  оздоровчих та фізкультурних заходів щодо формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя.

В закладі функціонує медичний кабінет, який обладнано згідно існуючих нормативних вимог та має відповідні  медичні  препарати. Старшими медичними сестрами  протягом навчального року проводився щомісячно аналіз захворюваності дітей.. Результати оздоровлення дітей в умовах закладу є   фізкультурно – оздоровчі заходи:

 • дотримання режиму дня;
 • гігієнічні чинники;
 • ранкова гімнастика;
 • заняття з фізичної культури;
 • фізкультурні хвилинки, паузи під час навчального процесу;
 • дні здоров я;
 • гімнастика пробудження;
 • розваги, свята;
 • режим харчування;
 • індивідуальна робота з фізичного виховання.

Така робота сприяє зміцненню здоров’я малят груп, про що свідчить паспорт  здоров’я дітей закладу.

При проведенні моніторингових досліджень щодо стану здоров’я дошкільників  за 2021 року було проведено аналіз даних параметрів:

 • визначено коефіцієнт захворюваності дошкільників;
 • визначено відсоток захворюваності дітей у різних вікових групах;
 • визначено групи з високим та низьким відсотком захворюваності.

За підсумком моніторингу за 2021 рік,  картина захворюваності на інфекційні захворювання виглядає так:

   Списковий склад Всього випадків Пропущено по хворобі Пропущено однією дитиною Скільки раз хворіла 1 дитина
Ясла 51 127 730 14.3 205
Сад 190 229 1345 7.0 1.2
ЗДО 241 356 2075 8.6  
   ГРВІ Бронхіт  COVID – 19 Отіт Вітряна  віспа
Ясла 102-510 20-175 3-30 1-5 1-10
Сад 176-880 26-250 6-60 8-50 13-105
ЗДО 278-1390 46-425 9-90 9-55 14-115

 Загальний аналіз відвідуваності

  Сад  Ясла ЗДО
План 47500 12750 60250
Факт 28060-59% 6295-49% 34355-57%
Пропущено всього 19440-41% 6455-51% 25895-43%
Пропущено по хворобі 1345-7% 730-12% 2075-8%
Пропущено без причин 18095-34% 5725%-39% 23820- 35%

У порівнянні з 2020р.захворюваність зросла на 4%. Збільшилось випадків захворювань на COVID – 19 серед дітей ясельного та садового віку.

Значна  увага приділяється організації та виконанню протиепідемічних заходів в дошкільному навчальному закладі у зв’язку з  поширенням короновірусної хвороби ( СOVID-19).  Мною, як керівником на постійному контролі тримається виконання вищевказаних заходів, видані відповідні накази, розроблені інструкції.

Проводиться роз’яснювальна робота з персоналом щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів короновірусної хвороби серед персоналу або вихованців; проводяться інструктажі щодо запобігання поширенню короновірусної інфекції, дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.

Організація харчування дітей у дошкільному  навчальному  закладі № 62

 « Казка» протягом  2021-2022 навчального  року здійснювалась відповідно   Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII , підпунктом 6 пункту «а» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (власні повноваження), на виконання статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» та від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», відповідно до обласної комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VІ (зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 27.06.2014 №32-1/VІ, 24.07.2014 №33-2/VІ, 12.09.2014 №34-1/VІ)  рішення Черкаської міської ради від 24.12.2019р. №1474

 « Про встановлення вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м.Черкаси на 2020 рік .».

На протязі 2021-2022 навчального року в дошкільному закладі перебувало 234 дитини.

Відповідно до режиму роботи дошкільного  закладу та його типу організовано 3-х  разове харчування дітей.

Відповідно до рішення Черкаської міської ради від 10.11.2021р. № 1308 « Про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти м. Черкаси комунальної форми власності та встановлення розміру батьківської плати на 2022рік», рішення Черкаської міської ради від 14.12.2021р. № 1453 « Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 10.11.2021р. № 1308»,  з метою якісної організації харчування дітей в дошкільному навчальному  закладі   у 2022 р. встановлено наступну вартість харчування  дітей в дошкільному  навчальному  закладі  з 01.01.2022р.: на одну дитину в день :

 • для дітей садових груп – 53, 18 грн.;
 • для дітей ясельних груп – 40,72 грн.;

Розмір плати, що вносили  батьки, або особи, які їх замінюють, за харчування дітей  складав  60 % від фактичної вартості харчування.

Постачання продуктів харчування та продовольчої сировини у дошкільний заклад  забезпечує ТОВ «Каштан-Плюс», приватне комерційне товариство « Юрія», товариство з обмежувальною відповідальністю « ОПТТОРГ –К», ТОВ «АЛЬЯНС-АГРІ».

Продукти харчування надходять до дошкільного закладу у централіованому порядку, сертифіковані та мають посвідчення якості. Як правило, завозяться на паспортизованому автотранспорті.

          Кожної п’ятниці дошкільний  заклад подає заявки на продукти харчування на наступний тиждень. В разі збільшення кількості дітей у дошкільному закладі завжди проводиться корекція заявки. 

          У дошкільному закладі наявні законодавчі, нормативно-правові акти з питань організації харчування дітей, щороку у вересні видаються накази «Про організацію харчування дітей», призначені відповідальні особи за організацію харчування, створено комісію з перевірки закладки продуктів, затверджений графік видачі їжі в групи. Вся облікова документація з організації харчування ведеться згідно з вимогами чинного законодавства.

 Відповідно до п.1.22 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медичним працівником.

Як показала перевірка журналів бракеражу готової продукції в дошкільному закладі  зняття проби готової продукції проводиться щоденно під особисті підписи медичних сестер.

На постійному контролі  виконання норм харчування дітей.

Щомісячно завідувачем закладу  здійснюється аналіз виконання натуральних норм харчування дітей. Результати аналізу заслуховуються на засіданнях педагогічної ради, Ради закладу, батьківських зборах.

За 12 місяців 2021р. року показник виконання натуральних норм харчування у  дошкільному навчальному закладу  склав  60,24 %  У порівнянні з 2020 роком – цей показник становив  66, 23%.

Аналіз виконання натуральних норм основних продуктів харчування становить    у 2021р. 77,53%.

По основним продуктам                      2020                           2021                                                                                                        

М’ясо, м’ясопродукти:                            75%                           74,20%                                                                 

Риба, рибопродукти                                 72%                           58,91%

Сир кисломолочний                                 91%                           96,35%

Сметана                                                     102%                         87,84%

Молоко                                                      81%                           62,57 %

Вершкове масло                                       88%                           93,63%

Яйця                                                           78%                           84,61%

Овочі  різні                                                65%                           65.36 %

Сир твердий                                              71%                            66,99%

Фрукти свіжі                                             87%                            74,51%

Соки                                                           97%                            87,96%

Відсоток виконання                               82%                            77,53%

      В порівнянні з  2020р.  відсоток виконання натуральних норм продуктів харчування дещо нижчий. 

        На виконання вимог Постанови КМУ від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» в літній оздоровчий період вартість харчування дітей збільшувалася на 10 %.

       В той же час харчування дітей в дошкільному закладі поєднується з правильним харчуванням дитини вдома. З батьками ведеться постійна робота щодо організації харчування дітей в домашніх умовах та раціонального поєднання харчування дитини в садочку і дома.

      Скарг та нарікань з боку батьків немає, зауваження від Держпродспожив-служби в м. Черкаси відсутні.   

У закладі створено  робочу групу  щодо впровадження системи НАССР в закладі освіти, яка працює над забезпеченням якості та безпечністю харчування дітей у закладі. Впроваджено систему НАССР. Відповідальні особи тримають на постійному контролі якість продуктів харчування та продовольчої сировини, які надходять від постачальника у заклад, умови зберінання, технологію приготування страв. Слідкують за справністю технологічного обладнання на харчоблоці, за здійсненням прибирання та дезінфекції харчоблоку, зберіганням відходів та боротьбу з шкідниками; станом здоров’я персоналу, наявністю та використанням індивідуальних засобів захисту. 

      Важливою складовою системи забезпечення якості та безпечності харчування дітей є стан харчоблоків.

      Матеріально-технічний стан  харчоблоку дошкільного закладу  задовільний. Технологічне та холодильне обладнання в робочому стані.  Системи водопостачання та каналізації функціонують задовільно.  

     Проте технологічне обладнання, особливо електричні плити та меблі харчоблоку  закладу потребують поновлення.

     Усі працівники харчоблоку мають відповідну освіту, стаж роботи, пройшли медогляд, щоденно засвідчують стан свого здоров’я. Медичні огляди,  проходили вчасно.

    Серед працівників харчоблоку проведено навчання щодо дотримання правил безпечної експлуатації технологічного обладнання та санітарно-гігієнічних норм виробничого процесу. Всі працівники харчоблоку пройшли навчання з питань охорони праці та електробезпеки, отримали І групу допуску, кожного вересня проходять навчання та перевірку знань  щодо вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів в Україні.  

     На недостатньому рівні залишається стан батьківської плати за харчування дітей. В поточному році спостерігалась  дебіторська заборгованість по батьківській платі.  

         Проаналізувавши роботу дошкільного навчального закладу щодо організації харчування дітей можна зробити висновок, що рівень організації роботи за  2021 рік в основному відповідає нормативним вимогам. 

На виконання законів України « Про охорону праці», « Про пожежну безпеку», « Про освіту»,  Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017р.№ 1669, з метою збереження життя і здоров’я   дітей у закладі забезпечується реалізація державної політики в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності, здійснюється керівництво і контроль  за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо організації роботи з охорони праці, запобігання випадкам травматизму учасників навчально-виховного процесу.

    Комісія у складі завідувача дошкільного навчального закладу Бельдій Л.Г., відповідального за організацію та стан охорони праці у закладі вихователя-методиста Пестрякової Л.Л., заступника завідувача з господарства Скиби  Т.М., голови ПК Шевченко А.Н. проаналізувала роботу з охорони праці  та безпеки життєдіяльності у закладі за 2021 році.

   У закладі створено здорові та безпечні умови для здійснення освітнього  процесу згідно з чинним законодавством, нормативами, інструктивними та іншими документами з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

   Матеріально-технічне забезпечення закладу на належному рівні, технологічне обладнання на харчоблоці та пральні справне. Забезпечено дотримання вимог до правил з охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання.

   Навчання з перевірки знань з охорони праці, інструктажі  проводяться відповідно  до графіків, вчасно та якісно. Постійно поновлюється інформація на стендах з охорони праці та безпеки життєдіяльності, методичний кабінет та групи   методичними та демонстраційними  матеріали з питань безпеки життєдіяльності дошкільників, конспектами занять, іграми,  різноманітною наочністю.  В наявності  план евакуації дітей на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

   Розроблено та затверджено посадові інструкції, робочі інструкції, інструкції з охорони праці для всіх категорій працівників. Плануються та проводяться профілактичні заходи та інші організаційні заходи, спрямовані на підвищення рівня безпеки під час здійснення освітнього  процесу.  У квітні  2021р. на  виконання наказів  департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради,  завідувача  дошкільним навчальним закладом ( ясла-садок) комбінованого типу № 62 « Казка» Черкаської міської ради   у закладі  був  проведений Тиждень безпеки дитини , під час якого було проведено практичну перевірку здатності учасників освітнього  процесу  грамотно і чітко діяти з метою захисту свого здоров’я та учасників освітнього  процесу у надзвичайних ситуаціях. Організовувались та проводились оперативно – методичні наради,  тематичні заняття з дітьми, розваги, бесіди; практично відпрацьовувались з працівниками дії згідно з планами евакуації на випадок виникнення пожежі; по наданню першої долікарської допомоги.

   Вихователями для  батьків  виготовлено різноманітні інформаційні матеріали в ширми, папки-пересувки   із безпеки життя людини в навколишньому середовищі.

    До Річного плану роботи  дошкільного навчального закладу включено розділ « Охорона життя і здоров’я дошкільників». Відповідний розділ є і в колективному договорі, заходи з якого виконуються відповідно до графіка.

   Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводиться відповідно до календарного плану та супроводжується виданням відповідних наказів. Питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності розглядається на виробничих нарадах, профспілкових зборах колективу.

   Медичні огляди працівники проходять вчасно.

   Негативним є те, що у 2021р. під час здійснення освітнього процесу травмувалось двоє дітей. Дані випадки були розслідувані, розроблені та виконуються заходи по профілактиці дитячого травматизму під час здійснення освітнього процесу.

   Недоліком є відсутність у закладі протипожежної сигналізації.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно  виконують свої посадові обов’язки працюють творчо, є невід’ємною складовою  успішного управління закладом. В кінці 2015 року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду  згідно ст..57 Закону «Про дошкільну освіту» Я як керівник постійно дбаю про психологічний мікроклімат в колективі. Розуміючи, що нічого так не об’єднує людей, як спільна діяльність я з колективом проводжу різноманітні заходи це  екскурсії,  проведення тематичних свят.  Ми вже побували в більшості міст і сел. Золотої підкови Черкащини. Разом святкуємо Дні народження, календарні свята .

VІ. Протягом 2021 – 2022 навчального року звернень громадян з питань статутної діяльності дошкільного закладу не було.

VІІ. Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

 • Батьківські збори;
 • Індивідуальні консультації різних спеціалістів;
 • Виготовлення саморобок разом з дітьми;
 • Спільні виставки, свята;
 • Дні відкритих дверей

 Насамперед необхідно винести велику подяку всім  батькам за глибину розуміння наших нагальних питань та незгасаюче бажання допомагати в постійному поповненні матеріальної бази дошкільного закладу та подякувати всім членам ради закладу, особливо всім батьківським комітетам, які постійно допомагають створювати затишок в дошкільному закладі.

Особливо хочеться наголосити на тих позитивних змінах, які відбулися у фінансуванні дошкільного навчального закладу за рахунок міського бюджету.

 • Замінено дерев’яні вікна на склопакети у  всіх групових осередках закладу,  харчоблоці, пральні, музичній та спортивній залах. Розпочали заміну вікон у рекреаціях.
 • Замінено електропроводку на харчоблоці. Перекрито дах над групою № 4, проводиться ремонт туалетної кімнати гр.№ 4.

Також завідувач надала фінансовий звіт по використанню кошториса закладу за   2021рік.

Одною з проблем, яка вимагає негайного вирішення залишається заміна внутрішньої системи опалення, капітальний ремонт харчоблоку, встановлення протипожежної сигналізації.

 Основні напрямки подальшого розвитку  ДНЗ

 • Покращення матеріально-технічної бази закладу.
 • Втілення в освітній процес з дітьми інноваційних  форм і методів роботи.
 • Продовження роботи над розвитком і збагаченням розвивального   

              середовища в дошкільній установі, матеріальної бази;

 • Впровадження  внутрішньої системи якості освіти у дошкільному закладі.

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.

  Дякую за увагу!