STREAM–освіта дошкільнят

STREAM–освіта дошкільнят

Сучасна освіта має бути спрямована не на подачу дітям окремих знань з різних галузей, а на їх інтеграцію. Саме за цієї умови у дошкільнят формується цілісна картина світу й здатність застосовувати набуті знання та вміння у різних життєвих ситуаціях. Тож ми повинні розвивати здібності дошкільнят до точних та гуманітарних наук саме в тісному взаємозв’язку. Реалізовувати поставлені завдання нам допомагає новий напрям освіти – STREAM.

Саме STREAM-освіта спрямована на формування особистості, становлення і розвиток її духовної сутності в єдності з оволодінням науковими знаннями та вміннями з метою формування культури інженерного мислення. Усі компоненти STREAM спрямовано на всебічне глибоке дослідження світу, розвиток мислення і мовлення, сенсорної сфери, навчання дитини використовувати знання у повсякденні.

STREAM-освіта (Science, Technology, Reading + WRiting, Engineering, Arts and Mathematics) – інтегрований підхід до освіти, яких передбачає формування уявлень та вмінь дітей у галузях природничих наук, технологій, читання та письма, інженерії, мистецтва, математики; акцентує увагу на вивченні точних наук, виховує культуру інженерного мислення. STREAM = Science, Technology, Reading + Writing, Engineering, Arts and Mathematics − акронім слів − природничі науки, технологія, читання + письмо, інжиніринг, мистецтво, математика.

Переваги STREAM-освіти:

•        навчання за темами, а не за предметами: дитина бачить зв’язок між науками, навчання стає насправді системним;

•        використання знань у повсякденному житті;

•        розвиток критичного мислення та вміння вирішувати проблеми;

•        надання впевненості у власних силах;

•        розвиток інтересу до технічних дисциплін;

•        креативні та інноваційні підходи до проектної та дизайн-діяльності;

•        підготовка дитини до технологічних інновацій у житті.

STREAM–освіта надихає наших дітей – майбутнє покоління винахідників, новаторів і лідерів проводити дослідження як вчені, моделювати як технологи, конструювати як інженери, бачити як художники, аналітично мислити як математики, і грати як діти.

Наша мета – розширювати кругозір, розвивати і спонукати дітей до творчого мислення, систематичних умовиводів і розкриття свого потенціалу для формування їх власного майбутнього через досвід реалізації безмежних можливостей людини. Надихати і розвивати творців майбутнього, закласти фундамент для майбутніх вчених, винахідників, фахівців, що йдуть в ногу з часом.

STREAM-освіта – новий інтеграційний підхід до розвитку, виховання і навчання дітей, вона має починатися з дошкільного віку, вже зараз потрібно впроваджувати програми зі STREAM-освіти в дошкільних закладах. Таку альтернативну програму формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт» було створено у 2018 році авторським колективом науковців під керівництвом Катерини Крутій, доктора педагогічних наук, професора. Програма зорієнтована на цінності та інтереси дитини, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя, формування культури інженерного мислення.  Тому педагогами  дошкільного закладу було вирішено в 2019-2020 навчальному році розпочати впровадження ідей програми в освітню діяльність з дошкільниками.